Danh bạ liên hệ

06.03.2019 20:4812782 đã xem
Danh bạ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Phòng

Số điện thoại

Email

1

Phạm Thị Hồng Hải

Giám đốc

Ban GĐ

0907122198

haipth@lamdong.gov.vn

2

Huỳnh Quang Long

Phó Giám đốc

Ban GĐ

0913842041

longhq@lamdong.gov.vn

3

Trần Đức Lợi

Phó Giám đốc

Ban GĐ

0907662395

loitd@ lamdong.gov.vn

4

Đặng Trọng Giang

Chánh VP

Văn phòng

0945242255

giangdt.sgd@lamdong.gov.vn

5

Nguyễn Thị Thanh Mai

Phó CVP

Văn phòng

0971767788

maintt.sgd@lamdong.gov.vn

6

Phan Thị Kim Dung

Văn thư

Văn phòng

02633607855

dungptk.sgd@lamdong.gov.vn

7

Trần Đức Hân

Chuyên viên

Văn phòng

0986467648

hantd.sgd@lamdong.gov.vn

8

Bùi Thị Hà

Chuyên viên

Văn phòng

0965933974

habt.sgd@lamdong.gov.vn
9 Nguyễn Quốc Thụy

Chuyên viên

Văn phòng

0944100202

thuynq.sgd@lamdong.gov.vn

10

Đinh Thị Bình

Tạp vụ

Văn phòng

02633701939

binhnt.sgd@lamdong.gov.vn

11

Lê Thái Loan

Chánh Ttra

Thanh tra

02633505507

loanlt.sgd@lamdong.gov.vn

12

Lê Tấn Hùng

Phó Chánh Ttra

Thanh tra

0912015280

hunglt.sgd@lamdong.gov.vn

13

Lê Thị Hồng Vũ

Th tra viên

Thanh tra

0367899931

vulth.sgd@lamdong.gov.vn

14

Nguyễn Vĩnh Hiến

Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0911673979

hiennv.sgd@lamdong.gov.vn

15

Nguyễn Thành Phi

Phó Trưởng phòng

Kế hoạch Tài chính

0913667118

phint.sgd@lamdong.gov.vn

16

Nguyễn Thị Trang

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0982024401

trangnt.sgd@lamdong.gov.vn
17

Lê Văn Minh

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0974683132

minhlv.sgd@lamdong.gov.vn
18

Nguyễn Xuân Hoàng

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0974577457

hoangnx.sgd@lamdong.gov.vn
19

Lê Thị Phương Thảo

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

0984148013

thaoltp.sgd@lamdong.gov.vn
20

Huỳnh Quốc Khánh

Chuyên viên

Kế hoạch Tài chính

02633507977

khanhhq.sgd@lamdong.gov.vn
21

Nguyễn Tấn Hiệp

Phó Trưởng phòng

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

0918220590

hiepnt.sgd@lamdong.gov.vn
22

Nguyễn Như Quỳnh

Chuyên viên

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

0349807928

quynhnn.sgd@lamdong.gov.vn
23

Nguyễn An Quốc

Chuyên viên

Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục

0912192165

quocna.sgd@lamdong.gov.vn
24

Hà Văn Thanh

Trưởng phòng

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0983679907

thanhhv.sgd@lamdong.gov.vn
25

Hà Đỗ Thái

Phó Trưởng phòng

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0968684979

thaihd.sgd@lamdong.gov.vn
26

Nguyễn Xuân Hùng

Chuyên viên

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0978666545

hungnx.sgd@lamdong.gov.vn
27

Nguyễn Thanh Thu Thủy

Chuyên viên

Tổ chức cán bộ và Giáo dục thường xuyên

0985051265

thuyntt.sgd@lamdong.gov.vn
28

Nguyễn Thị Hồng Diễm

Trưởng phòng

Giáo dục Mầm non

0988936309

diennth.sgd@lamdong.gov.vn
29

Đặng Phương Thảo

Chuyên viên

Giáo dục Mầm non

0933051512

thaodp.sgd@lamdong.gov.vn
30

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Chuyên viên

Giáo dục Mầm non

0919075631

nhungnth.sgd@lamdong.gov.vn
31

Nguyễn Duy Hải

Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

02633916303

haind.sgd@lamdong.gov.vn
32

Hồ Hoàng Thanh Vân

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Tiểu học

02633.532.587

vanhht.sgd@lamdong.gov.vn
33

Phạm Đặng Mai Linh

Chuyên viên

Giáo dục Tiểu học

0917405179

linhpdm.sgd@lamdong.gov.vn
34

Nguyễn Quốc Túy

Trưởng phòng GDTrH

Giáo dục Trung học

0988445881

tuynq.sgd@lamdong.gov.vn

35

Trần Thị Kim Ngân

Phó Trưởng phòng

Chính trị tư tưởng

0915354445

nganttk.sgd@lamdong.gov.vn

36

Chế Văn Dũng

Chuyên viên

Giáo dục trung học

0961942628

dungcv.sgd@lamdong.gov.vn
37

Đinh Thị Lan Anh

Chuyên viên

Chính trị tư tưởng

0981311769

anhdtl.sgd@lamdong.gov.vn

38

Phạm Thị Thu Hiền

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0919419806

hienptt.sgd@lamdong.gov.vn

39

Phạm Quốc Dũng

Phó Trưởng phòng

Giáo dục Trung học

0918810358

dungpq.sgd@lamdong.gov.vn

40

Nguyễn Văn Thanh

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0979677551

thanhnv.sgd@lamdong.gov.vn

41

Nguyễn Quang Huy

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0373811932

huynq.sgd@lamdong.gov.vn

42

         
43

Lâm Mã Quốc Dũng

Chuyên viên

Giáo dục Trung học

0915788055

dunglmq.sgd@lamdong.gov.vn

44

Ngô Văn Sơn

Chủ tịch

Công đoàn ngành

0919638152

sonnv.sgd@lamdong.gov.vn

45

Nguyễn Thị Thu Ngà

Chuyên viên

Công đoàn ngành

02633700711

ngntt.sgd@lamdong.gov.vn
           
           

Tin tức khác